Basket

  Untick selected:   0
  1. ĎURČÍK, Jaroslav. Všeobecné technické vzdelanie a nezamestnaná mládež. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2005. ISSN 1335-003X, 2005, roč. 13, č. 2, s. 8-10.
    article

    article