Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Zhodnotenie zmien podmienok a bariér podnikania v malých a stredných podnikoch na Slovensku. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 5 - 18. VEGA 1/0330/08.
    article

    article