Basket

  Untick selected:   0
  1. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia : ročná správa o riešení projektu KEGA za rok 2008. Bratislava, 2008. 8 s. KEGA 3/6205/08.
    book

    book