Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠKORVAGOVÁ, Simona. Vplyv hospodárskej krízy na spoločenskú zodpovednosť firem. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 592-596.
    article

    article

  Untick selected:   0