Basket

  1. DRIENIKOVÁ, Katarína - SAKÁL, Peter. Stakeholder manažment – neoddeliteľná súčasť zodpovedného podnikania. In Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011 [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8, s. 106-113.
    article

    article