Basket

  Untick selected:   0
  1. OŠKOVÁ, Silvia - PONGRÁCZOVÁ, Eva. Prejavy prosociálneho správania v slovenskej spoločnosti. In Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo : medzinárodná vedecká konferencia : 26.5.-27.5.2011 : recenzovaný zborník príspevkov. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0259-9, s. [1-7].
    article

    article

  Untick selected:   0