Basket

  Untick selected:   0
  1. KOVÁČ, Urban - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia. Experimentálna ekonómia vo verejných statkoch. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 97-101. VEGA 270.
    article

    article

  Untick selected:   0