Basket

  Untick selected:   0
  1. JANEČKOVÁ, Dominika. Teoretický pohľad na príčiny vzniku dlhovej krízy a na novú finančnú architektúru. In Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy krajín eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému : nekonferenčný recenzovaný zborník projektov mladých vedeckých pracovníkov č. 2315027 a č. 2315026. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3541-0, s. [1-15].
    article

    article

  Untick selected:   0