Basket

  Untick selected:   0
  1. HORVÁT, Peter - OSTRIHOŇ, Filip. Možnosti aplikácie metódy najmenších štvorcov vo fáze identifikácie Box-Jenkinsovej metodológie. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-5 CD-ROM. IGMP I-13-107-00.
    article

    article

  Untick selected:   0