Basket

  Untick selected:   0
  1. BÍROVÁ, Michaela - WENDLOVÁ, Valéria. Katastrofálna povodeň v balkánskej časti povodia Dunaja v máji 2014 a varovanie EFAS. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, 2014, roč. 57, č. 9-10, s. 26-28.
    article

    article

  Untick selected:   0