Basket

  Untick selected:   0
  1. HARUMOVÁ, Anna. Nové trendy v kontrolingu podniku a jeho vplyv na hodnotu podniku. In Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku : zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3955-5, s. 23-32. VEGA 1/1071/12.
    article

    article

  Untick selected:   0