Basket

  Untick selected:   0
  1. ADAMCOVÁ, Silvia. Text ako jazyková a štylistická jednotka reči. In Cudzie jazyky v premenách času IV. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IV : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. - 25. októbra 2013 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3905-0, s. 26-28 CD-ROM.
    article

    article

  Untick selected:   0