Basket

  Untick selected:   0
  1. ONDREJOVÁ, Zuzana. Multiverbizačné spojenia v odbornom anglickom jazyku a ich nácvik na seminároch ESP. In Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-8-9, s. 150-161 CD-ROM.
    article

    article

  Untick selected:   0