Basket

  Untick selected:   0
  1. JURÍK, Ľuboš - HÚSKA, Dušan - PARILÁKOVÁ, Klaudia. Malé vodné nádrže - nové úlohy v budúcnosti? In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 28-31.
    article

    article