Basket

  Untick selected:   0
  1. LEŠKOVÁ, Danica. POVAPSYS - Povodňový varovný a predpovedný systém. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. mimoriadne vydanie, s. 5-9.
    article

    article

  Untick selected:   0