Basket

  Untick selected:   0
  1. ONDREJOVÁ, Zuzana. Adjektivizácia substantív v ekonomickom texte a nácvik tohto javu vo výučbe odborného anglického jazyka. In Nové výzvy pre vzdelávanie v oblasti odborného jazyka a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-9-6, s. 89-97 CD-ROM.
    article

    article

  Untick selected:   0