Basket

  Untick selected:   0
  1. ŽIKAVSKÝ, Peter. Premeny vodného diela Gabčíkovo a zamestnanosť. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 7-8, s. 25-29.
    article

    article

  Untick selected:   0