Basket

  Untick selected:   0
  1. BRZICA, Daneš. Udržiavanie strategickej prevahy najvyspelejších menších ekonomík: synergia formovania štruktúr a zmien v politike. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2016. ISSN 1336-8818, 2016, roč. 13, č. 2, s. 5-14.
    article

    article

  Untick selected:   0