Basket

  Untick selected:   0
  1. MEŠŤAN, Michal. Ako ovplyvňuje veľkosť spravovaného majetku a poplatková politika podielových fondov ich výnosnosť? In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISSN 1336-8818, 2017, roč. 14, č. 1, s. 53-64.
    article

    article

  Untick selected:   0