Basket

  Untick selected:   0
  1. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Právne aspekty vybraných pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom pri uskutočňovaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISSN 1339-3995, 2018, roč. 6, č. 1, s. 42-50 online.
    article

    article