Basket

  Untick selected:   0
  1. BELIČKA, Peter. Nákladový bod zlomu ľahkého komerčného automobilu s benzínovým, dieselovým a elektrickým pohonom. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4579-2, s. 64-74. VEGA 1/0380/17.
    article

    article

  Untick selected:   0