Basket

  Untick selected:   0
  1. MAIEROVÁ, Eva. Typografické symboly ako spôsob abreviácie v elektronickej komunikácii v anglickom jazyku. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 112-117 CD-ROM.
    article

    article

  Untick selected:   0