Basket

  Untick selected:   0
  1. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Pluricentrický charakter španielčiny. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 176-188 CD-ROM. VEGA 1/0107/18.
    article

    article

  Untick selected:   0