Basket

  Untick selected:   0
  1. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - Rudno nad Hronom. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. ISSN 1335-7808, 2019, roč. 19, č. 3-4, s. 6-9. VEGA 1/0582/2017.
    article

    article