Basket

  Untick selected:   0
  1. KAREŠ, Ladislav. Poskytuje účtovná závierka zostavená v súlade s našou legislatívou správnu informáciu o hodnote účtovnej jednotky? In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 2, s. 16-28 online.
    article

    article