Basket

  Untick selected:   0
  1. BOLEK, Vladimír. Finančné efekty dosahované z integrácie inovatívnych informačných technológií v podnikových procesoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 2, s. 42-50 online. VEGA 1/0388/20.
    article

    article