Basket

  Untick selected:   0
  1. KOVÁČIKOVÁ, Petra. Komparácia ukazovateľov výkonnosti ekonomiky v krajinách Vyšehradskej štvorky. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-5]. VEGA 1/0605/08.
    article

    article

  Untick selected:   0