Basket

  Untick selected:   0
  1. VIDOVÁ, Jarmila. Horizont 2020 – 8. rámcový program na podporu excelentného výskumu, vývoja a inovácií na európskej úrovni. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3712-4, [7 s.] [CD-ROM]. VEGA 1/0421/11, VEGA 1/0570/11.
    article

    article

  Untick selected:   0