Basket

  Untick selected:   0
  1. SOVÍKOVÁ, Daniela - ZALAI, Karol. Komparácia vývoja výkonnosti slovenskej a českej ekonomiky - limitujúce faktory rastu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0396/13.
    article

    article

  Untick selected:   0