Number of the records: 1  

analýza komparatívna

 1. Subject h.analýza komparatívna
  Subject h.comparative analysis
  Eco-code519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 146  : Metodologický nástroj vedy, založený na odvodzovaní výsledku porovnávaním rozdielností a podobností medzi dvoma alebo viacerými kategóriami javov. Uplatňuje sa pri sledovaní a porovnávaní rôznych ukazovateľov alebo parametrov jednotlivých procesov.
  Database250h - eco-index
  References (252) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (336) - ARTICLES
  (42) - BOOKS
  subject heading

  subject heading