Number of the records: 1  

analýza regresná

 1. Subject h.analýza regresná
  Subject h.regression analysis
  Eco-code519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 282  : Súbor matematicko-štatistických postupov a metód slúžiacich na štúdium vzájomných vzťahov medzi dvoma alebo viacerými premennými prostredníctvom štatistického modelu, ktorý charakterizuje závislosť medzi nimi. Regresnou analýzou sa skúma závislosť vysvetľovanej (závisle) premennej (zvyčajne označovanej Y) od vysvetľujúcich (nezávisle) premenných (obyčajne označovaných X1, X2,... Xk).
  Database250h - eco-index
  References (231) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (227) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (124) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.