Number of the records: 1  

analýza swot

 1. Subject h.analýza swot
  Subject h.SWOT analysis
  Eco-code65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 337  : Vhodný nástroj na kvalitatívne vyhodnotenie všetkých stránok fungovania podniku a jeho súčasného postavenia v podnikateľskom prostredí. Swot analýza klasifikuje a vyhodnocuje faktory pôsobiace na podnik. Východiskom na jej využitie je predpoklad, že dlhodobý úspech podniku je podmienený maximalizáciou predností podniku spolu s vedomým využívaním príležitostí, ktoré trh ponúka, pri súčasných minimálnych nedostatkoch podniku a vplyvoch vonkajších hrozieb. Jej tvorcom je A. S. Humphrey.
  Database250h - eco-index
  References (128) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (139) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (26) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1