Number of the records: 1  

ceny transferové

 1. Subject h.ceny transferové
  Subject h.transfer prices
  Eco-code338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 367  : Ceny uplatňované pri transakciách medzi dvoma ekonomicky či personálne prepojenými subjektmi. Tieto ceny musia byť podľa daňových zákonov v EÚ stanovené v obvyklej hodnote, t. j. v rovnakej hodnote, akoby boli dohodnuté medzi nezávislými subjektmi na tzv. princípe nezávislého vzťahu. Ide o ceny, ktorými sa oceňujú výrobky vyrobené v niektorej výrobno-operačnej jednotke firmy a slúžia na spotrebu v iných výrobno-operačných jednotkách. Systém transferových cien je veľmi dôležitý pre manažérov dcérskych spoločností a ich motiváciu, keďže ovplyvňuje prijímanie optimálnych rozhodnutí pre výber dodávateľa a stanovenie objektívnych mier ekonomických výstupov týchto jednotiek.
  Database250h - eco-index
  References (26) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (18) - ARTICLES
  (4) - BOOKS
  subject heading

  subject heading