Number of the records: 1  

dane priame

 1. Subject h.dane priame
  Subject h.direct taxes
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 358  : Priama daň je historicky jednou z prvých peňažných (monetárnych) daní. Odčerpáva časť príjmov (dôchodkov) daňovníka rôznymi druhmi a formami daní a daňový zákon priamo ukladá príslušnému daňovníkovi povinnosť platiť daň. V každom štáte existuje viacero druhov priamej dane, čo súvisí s cieľmi daňovej politiky a so štátoprávnym usporiadaním štátu. Ako priama daň je v daňovom systéme obvykle najvýznamnejšia daň z príjmov a celý rad rôznych výnosových daní.
  Database250h - eco-index
  References (107) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (88) - ARTICLES
  (26) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1