Number of the records: 1  

konkurzy

 1. Subject h.konkurzy
  Subject h.tenders - bankruptcy
  Eco-code331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  347.7 - Obchodné právo
  65.016 - Vývoj podniku v čase
  658.16 - Finančná reorganizácia
  Source of Data VerificationVLACHYNSKÝ, Karol a kol. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 215  : 1. Súdom riadené vyrovnanie pohľadávok veriteľov a vlastníkov voči podniku, ktorý nie je schopný splácať svoje záväzky, alebo ktorého záväzky prevyšujú hodnotu jeho majetku. Výsledkom konkurzu je zvyčajne likvidácia podniku alebo právneho subjektu. 2. Verejný súbeh na zadanie určitých prác aledo dodávok.
  Database250h - eco-index
  References (92) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (317) - ARTICLES
  (97) - BOOKS
  subject heading

  subject heading