Number of the records: 1  

kontrola finančná

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date29.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (36) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (145) Catalogue documents - ARTICLES
  (121) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.kontrola finančná
  Subject h.financial control
  Eco-code336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 282  : Súhr činností, ktorými sa overuje: splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.