Number of the records: 1  

Phillipsova krivka

 1. Subject h.Phillipsova krivka
  Subject h.Phillips curve
  Eco-code336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu
  330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 320  : Grafické znázornenie vzťahu medzi mierou inflácie a nezamestnanosti zostrojené v roku 1958 anglickým ekonómom A. W. Phillipsom. Podľa pôvodnej Phillipsovej krivky existuje medzi týmito dvoma veličinami priama úmera a hospodárska politika sa môže rozhodnúť, ktorej z nich dáva prednosť. Neskorší vývoj túto tézu potvrdil len sčasti. Podľa modernej ekonomickej teórie pôvodná Phillipsova krivka platí iba krátkodobo, kým dlhodobo je vertikálna na úrovni tzv. prirodzenej miery nezamestnanosti.
  Database250h - eco-index
  References (22) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (35) - ARTICLES
  (12) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1