Number of the records: 1  

ruch cestovný

 1. Subject h.ruch cestovný
  Subject h.tourist industry
  Eco-code338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Look insteadturizmus
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 143  : Podľa definície WTO je cestovný ruch "činnosť ľudí spočívajúca v cestovaní a pobytu na miestach mimo miesta ich obvyklého pobytu po dobu kratšiu ako jeden ucelený rok za účelom využitia voľného času, obchodu a pre iné účely". Podľa rôznych hľadísk rozlišujeme napr. cestovný ruch: domáci, zahraničný a tranzitný; krátkodobý a dlhodobý; organizovaný a neorganizovaný; individuálny a skupinový.
  Database250h - eco-index
  References (99) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (892) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (57) - ELECTRONIC RESOURCES
  (704) - BOOKS
  (16) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1