Number of the records: 1  

veda

 1. Subject h.veda
  Subject h.science
  Eco-code0 - Všeobecnosti. Veda a vedomosti všeobecne
  001 - Veda. Prognózy vedy. Metodológia. Terminológia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 380  : Pochádza z lat. scientia (poznanie, presnejšie poznanie získané štúdiom reálnych procesov - praxe); vedu možno definovať aj ako poznanie zahŕňajúce všeobecne uznávané pravdy o zákonitostiach, špeciálne získané a testované vedeckými metódami, aplikované pri skúmaní kvantifikovateľných javov. Veda tým vlastne predstavuje systém získavania poznatkov. Tento systém slúži na pozorovanie a experimentovanie s cieľom opísať a vysvetliť vybrané fenomény. Hlavné oblasti vedy predstavujú z hľadiska klasifikácie dve hlavné línie, a to prírodné vedy a sociálne vedy.
  Database250h - eco-index
  References (236) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (425) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (458) - ARTICLES
  (27) - ELECTRONIC RESOURCES
  (682) - BOOKS
  (17) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1