Number of the records: 1  

zdroje finančné vlastné

 1. Subject h.zdroje finančné vlastné
  Subject h.own financial sources
  Eco-code658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 343  : Finančné zdroje, ktoré podnik získava na základe svojej činnosti. Posudzuijú sa z dvojakého pohľadu: stavové - vyjadrené na strane pasív súvahy, tokové - vyjadrené v cash flow.
  Database250h - eco-index
  References (65) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (56) - ARTICLES
  (4) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1