Number of the records: 1  

Water resources usage and air pollution in the case of selected transitive countries

 1. Title Water resources usage and air pollution in the case of selected transitive countries
  TranslationVyužívanie vodných zdrojov a znečistenie ovzdušia v prípade vybraných tranzitívnych krajín
  Author infoLeonid Raneta
  Author Raneta Leonid EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source documentActual economy: Asian discourse on global challenges : Proceedings of 5th international conference : Bangkok, Thailand, 06-07 October, 2016. Pp. 75. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University, 2016 ; Actual economy: Asian discourse on global challenges: ACE.AS - 2016 International conference
  NoteAbstrakt
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionThailand
  systematics 502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Keywords zdroje vodné * znečistenie vôd * znečistenie ovzdušia * ekológia * ekonomika environmentálna * ekologizácia * krajiny tranzitívne * Moldavsko
  Public work categorySeveral publications and documents, which are not in any previous category
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 01374-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.