Number of the records: 1  

Reporting on CSR and Ethical and Sustainable Management in Food Industry in Slovakia As an EU Member

 1. Title Reporting on CSR and Ethical and Sustainable Management in Food Industry in Slovakia As an EU Member : Chapter 13
  TranslationPodávanie správ o CSR a etickom a udržateľnom riadení v potravinárskom priemysle na Slovensku ako člena EÚ : Kapitola 13
  Author infoRenata Paksiova, Kornélia Lovciová
  Author Pakšiová Renáta EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Co-authors Lovciová Kornélia EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context. Pp. 199-219 [2,16 AH]. - Hershey : IGI Global, 2019 / Akkucuk Ulas. ISBN 9781522589716
  NoteAPVV-16-0602
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageEnglish
  Country of EditionUnited States of America
  Keywords potravinárstvo * reporting * správy výročné * audit * etika * zodpovednosť podniku spoločenská * Slovensko * analýza kvalitatívna * analýza kvantitatívna
  AnnotationPotravinársky priemysel v SR, plán a ciele rozvoja v období 2014-2020. Teoretická analýza požiadaviek na vykazovania nefinančných informácií v potravinárstve. Analýza výročných podnikových správ v štruktúre SK NACE za rok 2017 v kontexte etiky a spoločenskej zodpovednosti podniku. Účtovné jednotky s povinnosťou zostavovať výročnú správu. Obsah výročnej správy. Jednotky vykazujúce nefinančné informácie. Overenie výročnej správy audítorom.
  Public work categoryChapters in scientific monography issued in foreign editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00217-002, kópia plného textu