Number of the records: 1  

Academic Procrastination in Working Population as a Barrier in Tertiary Education

 1. Title Academic Procrastination in Working Population as a Barrier in Tertiary Education
  Parallel titleAkademická prokrastinácia pracujúcej populácie ako bariéra v rámci terciárneho vzdelávania
  Author infoSilvia Barnová, Slávka Krásna, Gabriela Gabrhelová
  Author Barnová Silvia
  Co-authors Krásna Slávka
  Gabrhelová Gabriela
  Source document Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. S. 23-34. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Hrušovská Dana ; Szarková Miroslava ; Tršťanská Alena ; Miťková Veronika ; Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4618-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords prokrastinácia * zamestnanci * vzdelávanie terciárne * osobnosť * výskum * školy vysoké * študenti * populácia
  AnnotationŠpecifiká pracujúcej populácie v kontexte terciárneho vzdelávania. Definovanie prokrastinácie a akademickej prokrastinácie. Dopad akademickej prokrastinácie – aktívna vs. pasívna prokrastinácia. Osobnostné faktory súvisiace so sklonom k akademickej prokrastinácii (sebavedomie, akademická sebadôvera, preberanie zodpovednosti a atribučný štýl, regulácia vlastného správania a motivácia, nádej, znevýhodňovanie sa, schopnosť odpustenia). Vybrané výsledky výskumu zameraného na akademickú prokrastináciu.
  DatabaseARTICLES