Number of the records: 1  

Life Insurance and Precautionary Savings

 1. Title Life Insurance and Precautionary Savings : Substitutes or Complements?
  Parallel titleŽivotné poistenie a tvorba preventívnych úspor: substitučné alebo komplementárne statky?
  Author infoNikola Trnková, Zuzana Brokešová
  Author Trnková Nikola
  Co-authors Brokešová Zuzana EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Source document Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. S. 149-155. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020 / Kaderová Andrea ; Peller František ; Starečková Anna ; Fakulta hospodárskej informatiky EU Katedra matematiky a aktuárstva. ISBN 978-80-88320-36-4
  NoteVEGA 1/0466/19
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords poistenie životné * úspory finančné * depozity bankové * výskum trhu * situácia finančná obyvateľstva * sporenie obyvateľstva * analýza komparatívna
  AnnotationIdentifikácia vzťahu medzi vlastníctvom životného poistenia a vlastníctvom sporiacich produktov v portfóliu finančných aktív domácností. Skúmanie tohto vzťahu na základe empirickej analýzy 200 klientov. V nadväznosti na mikroekonomickú teóriu sa medzi skúmanými finančnými aktívami pracuje s troma základnými možnosťami vzťahu – komplementárne, substitučné a indiferentné statky. Vytvorenie Pearsonovej korelačnej matice na základe skúmaných prvkov.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00393-021, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.