Number of the records: 1  

obce

 1. Subject h.obce
  Subject h.municipalities - communities
  Eco-code332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 116  : Obec je základom územnej samosprávy; tvorí samostatný územný samosprávny a správny celok; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
  Database250h - eco-index
  References (67) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (388) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (11) - ELECTRONIC RESOURCES
  (227) - BOOKS
  (6) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1