Number of the records: 1  

Analýza subsystému minimálnych tokov

 1. Title Analýza subsystému minimálnych tokov
  Author infoDaniela Rumpelová
  Author Rumpelová Daniela EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. S. [1-6]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  Výstup z projektu VEGA 1/0605/08 Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ
  NoteVEGA 1/0605/08
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords odvetvia činnosti ekonomickej * výkonnosť ekonomiky * Slovensko * analýza štruktúrna * transfer technológie
  AnnotationProstredníctvom rozšírenej štruktúrnej analýzy slovenskej ekonomiky sa autorka snažila identifikovať kľúčové odvetvia, ktoré ovplyvňujú a v najbližších rokoch majú tendenciu naďalej ovplyvňovať ekonomickú výkonnosť Slovenska. Základným štatistickým aparátom potrebným k analýze kľúčových odvetví boli Input-output tabuľky. Medzi ďalšie vstupné údaje potrebné na hĺbkovú analýzu patrili aj výdavky na vedu a výskum v odvetvovom členení. Prostredníctvom daných údajov bola zostrojená matica technologických tokov, z ktorej je možné následne zistiť, ako výdavky na výskum a vývoj využíva samotný sektor, alebo ostatné sektory a to priamymi alebo nepriamymi medziodvetvovými vzťahmi. Taktiež príjemcov a dodávateľov technológií, medziodvetvové spillover efekty, backward a forward linkages slovenskej ekonomiky.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-019, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.