Number of the records: 1  

Dôležitosť ľudského kapitálu v ekonomických modeloch rastu

 1. Title Dôležitosť ľudského kapitálu v ekonomických modeloch rastu
  Author infoJulianna Orbán Maté
  Author Orbán Maté Julianna
  Source document EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. S. 151-157. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  Keywords kapitál ľudský * rast hospodársky * modely rastu * dopyt agregátny * ponuka agregátna * rovnováha dynamická
  AnnotationMiesto a význam postavenia ľudského kapitálu vo vybraných modeloch ekonomického rastu. Stanoviská ekonómov na túto problematiku. Základné faktory podmieňujúce výkonnosť ekonomiky. Úspory, spotreba, investície a ich neustála zmena na základe ekonomickej situácie v danej krajine. Faktory rastu produkčnej funkcie a rast množstva práce, rast objemu kapitálu a technický pokrok.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1