Number of the records: 1  

vedomosti

 1. Subject h.vedomosti
  Subject h.knowledge
  Eco-code0 - Všeobecnosti. Veda a vedomosti všeobecne
  Look insteadznalosti
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 383  : Sústava predstáv, faktov, pojmov, teórií a poznatkových štruktúr, ktoré si jednotlivec zapamätal a osvojil. Sú výsledkom procesov vnímania, poznávania, vzdelávania, vlastného učenia sa, experimentovania i praktických a životných skúseností. Ako synonymá sa uvádzajú pojmy poznaky a znalosti, ktoré v širšom význame môžeme chápať ako informovanosť, ovládanie niečoho.
  Database250h - eco-index
  References (576) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (433) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (179) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1