Number of the records: 1  

A practical approach to understanding the role of culture in economics

 1. Title A practical approach to understanding the role of culture in economics
  Author infoIldikó Némethová
  Author Némethová Ildikó EUBFAJKIK - Katedra interkultúrnej komunikácie FAJ
  Source document Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V. : zborník vedeckých prác. S. 58-69. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-42-0
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 316.7 - Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia
  Keywords komunikácia multikultúrna * komunikácia sociálna * jazyky cudzie * kultúra * civilizácia * spolupráca kultúrna * vzťahy hospodárske medzinárodné * zamestnanosť * generácie
  AnnotationVplyv kultúry na makroekonomické výsledky. Ukazovatele efektivity rastu HDP, technologické zmeny, úroveň zamestnanosti, štrukturálne zmeny. Ukazovatele ekvivalencie rozdeľovania príjmu, programy sociálnej pomoci, zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, investičné programy. Význam abstraktno-formálnych pravidiel pre ekonomický rozvoj.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01202-004, originál dokumentu

Number of the records: 1