Number of the records: 1  

Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom budovania corporate identity nefiremných subjektov

  1. ZORKÓCIOVÁ, Otília - RATKOVSKÁ, Gabriela. Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom budovania corporate identity nefiremných subjektov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 143-162. VEGA 1/0803/10
    Ohlasy:
    [4] ŠIMOROVÁ, Lenka. Pôsobenie Slovenskej republiky na EXPO 2010 v Šanghaji, v Číne ako súčasť budovania Corporate Identity štátu. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. Bratislava : [Obchodná fakulta EU]. 2010, s. 502-507. VEGA 1/ 0803/10.
    [4] ŠIMOROVÁ, Lenka. Dosahy hospodárskej krízy na budovanie Corporate Image medzinárodných firiem v globalizujúcej sa ekonomike. In SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8, s. 1-7. VEGA 1/ 0803/10.
    [3] ŠIMOROVÁ, Lenka. Implementation of structural funds for development of corporate identity in cross-border cooperation as factor of improving competitiveness. In Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy : VI. mezinárodní konference 2011, sborník, 20. května 2011, Luhačovice, Česká republika. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7314-238-4, s. 189-195. VEGA 1/0803/10.